LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2009 Batch in Automobile Engineering Branch

Parikh Saumil Ranjitbhai 090280102003 CPI : 8.12  CGPA : 8.69

Khatri Jay Hiteshbhai 090280102028 CPI : 7.81  CGPA : 8.35

Panchal Sani Rameshkumar 090280102025 CPI : 7.77  CGPA : 8.47

Chitara Viniskumar Pratapbhai 090280102012 CPI : 7.75  CGPA : 8.41

Parmar Sidharth Jayantkumar 090280102004 CPI : 7.68  CGPA : 8.38

Rana Sanjaykumar Lavjibhai 100283102006 CPI : 7.47  CGPA : 8.16

Desai Prakash Varvabhai 090280102044 CPI : 7.45  CGPA : 8.48

Pratik Mulraj Sampat 090280102064 CPI : 7.40  CGPA : 7.73

Prashant N Saboo 090280102063 CPI : 7.36  CGPA : 7.93

Panjabi Jay Ravindra 100283102004 CPI : 7.36  CGPA : 7.82