LD

L. D. Engineering College, Ahmedabad  UG  PG

Topper Of 2012 Batch in Civil Engineering Branch

Date Manali Abhay 120280106008 CPI : 9.24  CGPA : 9.23

Mehta Vruja Rakeshkumar 120280106004 CPI : 9.01  CGPA : 8.88

Shah Vaibhavi Samir 120280106060 CPI : 8.81  CGPA : 8.97

Kantesaria Naman Pranlal 120280106039 CPI : 8.79  CGPA : 9.04

Shah Sanket Darshanbhai 120280106009 CPI : 8.70  CGPA : 9.00

Vora Aashka Krunal 120280106062 CPI : 8.61  CGPA : 8.64

Donda Dipesh Pravinbhai 120280106054 CPI : 8.57  CGPA : 8.60

Purohit Kirankumar Jodhaji 120280106019 CPI : 8.47  CGPA : 8.61

Sheth Khyati Prashanth 120280106059 CPI : 8.47  CGPA : 8.43

Gadani Himanshi Yasheshbhai 120280106094 CPI : 8.40  CGPA : 8.83